Nota prawna

Uzyskując dostęp do strony internetowej znajdującej się pod adresem www.lurbel.net (zwanej dalej „Stroną Internetową”), będącej własnością Spółki MLS ELEBE 1992 S.L., nr CIF B-46.481.644 (zwanej dalej „LURBEL”), i/lub stron, do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków, o których mowa w dalszej części (zwanych dalej „Warunkami”).

Zarówno Warunki te, jak i zawartość, projekt i organizacja Strony Internetowej mogą ulec zmianom i modyfikacjom w dowolnym momencie. W przypadku zmiany lub modyfikacji Warunków zostaną one w nowym brzmieniu niezwłocznie opublikowane na Stronie Internetowej i będą miały zastosowanie od momentu publikacji. Użytkownik powinien regularnie przeglądać Warunki, aby upewnić się, że posiada prawidłowe informacje dotyczące Warunków mających zastosowanie w danym momencie.

Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym dostęp dla użytkowników i przeglądanie jej, jest nieodpłatne i zobowiązuje do przestrzegania niniejszych Warunków, prawa hiszpańskiego oraz dobrych obyczajów i reguł zachowania przyjętych w Internecie.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy korzystają ze Strony Internetowej. Jednakże w przypadku dodania w przyszłości na Stronie Internetowej nowych sekcji dotyczących świadczenia określonych usług Sklep internetowy może zamieścić w tych sekcjach określone Warunki mające zastosowanie do tych sekcji i pierwszeństwo nad niniejszymi Warunkami lub uzupełnić niniejsze Warunki.

Mimo że LURBEL zamierza świadczyć usługi użytkownikom za pośrednictwem Strony Internetowej w sposób nieprzerwany, usługa może zostać przerwana ze względu na różne okoliczności. W takim przypadku LURBEL dołoży wszelkich starań, by poinformować o tym swoich użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile to możliwe.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Strona Internetowa może zawierać hiperłącza przekierowujące do innych stron internetowych, których LURBEL nie edytuje, nie kontroluje, nie prowadzi ani nie nadzoruje i za których treść nie odpowiada. Za zawartość tych stron internetowych odpowiadają ich odpowiedni właściciele, zaś LURBEL nie gwarantuje ani nie zatwierdza tych treści.

Użytkownicy, którzy zamierzają ustanowić przekierowanie do Strony Internetowej za pośrednictwem hiperłącza, zobowiązani są do powstrzymania się od zamieszczania informacji fałszywych, nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych dotyczących Strony Internetowej lub jej treści. W żadnym wypadku nie należy oświadczać lub dawać do zrozumienia, że LURBEL zezwala na zamieszczenie hiperłącza lub że nadzoruje, zatwierdza lub w jakikolwiek sposób przyjmuje treści lub usługi oferowane lub oddane do dyspozycji na stronie internetowej, na której ustanowiono przekierowanie do Strony Internetowej.

Ustanowienie przekierowania w żadnym wypadku nie oznacza istnienia jakiegokolwiek związku między LURBEL a właścicielem strony internetowej, na której ustanowiono takie przekierowanie. Zabrania się ustanawiania przekierowania do Strony Internetowej za pośrednictwem hiperłączy na stronach internetowych zawierających informacje lub treści nielegalne, niemoralne, a także sprzeczne z dobrymi obyczajami, zagrażające porządkowi publicznemu, łamiące reguły zachowania przyjęte w Internecie lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa osób trzecich.

W stosownych przypadkach i z poszanowaniem wyżej wymienionych wymagań przy przekierowaniu do Strony Internetowej za pośrednictwem hiperłączy na innych stronach internetowych zezwala się na dostęp do Strony Internetowej, ale zabrania się odtwarzania jej treści w żadnej formie oraz w żadnym wypadku korzystania z przeglądarki lub środowiska granicznego.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Wszelkie wzory, znaki towarowe, nazwy, obrazy, logo, grafiki, ikony, nazwy domen, aplikacje oraz cała zawartość Strony Internetowej są własnością LURBEL, a w stosownych przypadkach LURBEL udziela licencji na korzystanie z nich, i tym samym podlegają ochronie prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do zawartości Strony Internetowej są zastrzeżone dla LURBEL i jego licencjobiorców, a w żadnym wypadku dostęp do Strony Internetowej nie oznacza rezygnacji LURBEL z tych praw na rzecz użytkownika.

Użytkownicy Strony Internetowej mogą korzystać ze Strony Internetowej i jej zawartości w celach prywatnych. W żadnym przypadku nie mogą korzystać ze Strony Internetowej i jej zawartości w celach handlowych, ani zmieniać ich w jakikolwiek sposób, odtwarzać ich w celach innych niż prywatne, rozpowszechniać, ani udostępniać ich publicznie. Kopiowanie lub nieuprawnione użytkowanie projektu lub zawartości bez wyraźnego zezwolenia LURBEL, będącego właścicielem praw własności intelektualnej, stanowi naruszenie praw wyżej wymienionego właściciela na mocy traktatów międzynarodowych oraz mających zastosowanie obowiązujących przepisów prawa w Hiszpanii.

Kategorycznie zabrania się wykorzystywania zawartości Strony Internetowej w jakimkolwiek innym celu lub w jakikolwiek inny sposób niż te dopuszczone przez LURBEL w niniejszych Warunkach. W przypadku gdy użytkownik ma zamiar używać znaków towarowych, nazw, logo lub jakichkolwiek znaków wyróżniających w celu identyfikacji hiperłączy na stronach internetowych, za pośrednictwem których ustanowiono przekierowanie do Strony Internetowej LURBEL, może on wystąpić o odpowiednią zgodę, kontaktując się z webmasterem za pośrednictwem łącza, które można znaleźć na końcu niniejszych Warunków.

KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Użytkownik może korzystać z adresu e-mail lurbel@lurbel.net do kontaktów z LURBEL w celach, o których mowa w niniejszych Warunkach oraz w Polityce Prywatności.
Mimo że LURBEL dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej odpowiadać na otrzymane wiadomości e-mail, nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi, gdyż zależy to od ilości otrzymanej korespondencji i złożoności zapytań.

LURBEL nie gwarantuje również prawidłowego funkcjonowania poczty elektronicznej, zarówno w zakresie odbioru, jak i wysyłania wiadomości, gdyż pozostaje to poza jego kontrolą. Wszelkie informacje otrzymane tą drogą od użytkowników Strony Internetowej przetwarzane są zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA I WŁAŚCIWE PRAWO
Wszelkie spory i konflikty wynikające z korzystania ze Strony Internetowej rozwiązuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Hiszpanii, uwzględniając odpowiednią właściwość sądową i kompetencje sądów i trybunałów.

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LURBEL
www.lurbel.net
MLS ELEBE 1992 S.L.
NR CIF B-46.481.644
POL. IND. EL PLA, CARRER DELS DIABLES, 34
46870 ONTINYENT (VALENCIA)